EserMakamBestekarPDF pdf
Acaba şen misin kederin var mı Hicaz Bimen Şen Tıklayınız
Açıldı bahçede güller Nihavend Rıfat Bey Tıklayınız
Affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakma Hicaz Şevki Bey Tıklayınız
Ağlama ey aşık-ı mihnetzede gel yanıma Hüseyni Hacı Faik Bey Tıklayınız
Ağlasam her lahza hakkım yok mudur Rast Gülbenkyan Efendi Tıklayınız
Ağlatırlar güldürürler Uşşak Dede Efendi Tıklayınız
Ağyar ile sen geşt--i güzar eyle çemende Hicaz Bimen Şen Tıklayınız
Ah efendim dinle gel şu nale vü feryadımı Karcığar Hafız Yusuf Efendi Tıklayınız
Ahteri düşkün garib ü aşık-ı avareyim Nihavend Hacı Arif Bey Tıklayınız
Al gönlümü ayine-i manadır bu Arazbar-buselik Hacı Sadullah Ağa Tıklayınız
Aldı beni aldı beni iki kaşın arası Hicazkar Çorlulu Tıklayınız
Aldım hayal-i perçemin ey mah dideme Hüzzam Kömürcüzade Mehmet Efendi Tıklayınız
Aldın dil-i naşadımı Karcığar Enderuni Ali Bey Tıklayınız
Alemde ey serv-i semen Hicaz Hacı Arif Bey Tıklayınız
Aman ey gonca-i nev-res nihalim Hicaz Rıfat Bey Tıklayınız
Amed-nesim-i subh-u dem Rast Abdülkadir Meragı Tıklayınız
Anılsın yar ile bir yerde mey-nuş etdiğim demler Hicaz Şemseddin Ziya Bey Tıklayınız
Anlatayım halimi dildare ben Rast TanburÎ Ali Efendi Tıklayınız
Aşık oldum yavrucağım yüzüne Hicaz Enderuni Ali Bey Tıklayınız
Aşık-ı tü nihâl-i hayret âmed Rast Dede Efendi Tıklayınız
Aşıklarının haline ey mah acımazsın Hicaz Hacı Faik Bey Tıklayınız
Aşk ateşi sinemde yine şule feşandır Nihavend Hacı Arif Bey Tıklayınız
Ateş-i aşkın harab etdi dil-i nalanımı Hicaz Hafız Yusuf Efendi Tıklayınız
Ateş-i suzan-ı firkat yakdı cism ü canımı Hicaz Hacı Faik Bey Tıklayınız
Aya ne ola ol hilal ebru Şivenüma Abdülhalim Ağa Tıklayınız
Bade-i vuslat içilsin kase-i fağfurdan Şeddi-araban Tanburi Faize Ergin Tıklayınız
Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civanın Hüzzam Selanikli Ahmet Bey Tıklayınız
Bağlanıp zülf-i hezaran-tab'ına Hicaz Şevki Bey Tıklayınız
Bahar olsa çemenzar olsa alem handedar olsa Hicaz Fahri Kopuz Tıklayınız
Baharın zamanı geldi Hicaz Dede Efendi Tıklayınız
Bais figan ü naleme aşk ibtilasıdır. Kürdili Hicazkar Hacı Arif Bey Tıklayınız
Bak ne hale koydu bu baht-ı siyah Hicaz Hacı Arif Bey Tıklayınız
Bakma sakın benden yana Acem-aşiran Şakir Ağa Tıklayınız
Bakmıyor çeşm-i siyah feryâde Nihavend Hacı Arif Bey Tıklayınız
Bari felek ben yüzüne söyleyim Acem-kürdi Nikoğos Ağa Tıklayınız
Başıma döndükçe bezm-i meyde minalar benim Tahir-buselik Küçük Mehmed Ağa Tıklayınız
Bekasız hüsnün güvenme anına Bayati araban Lem'i Atlı Tıklayınız
Ben bûy-i vefâ bekleriken sûy-i çemenden Nihavend Hacı Arif Bey Tıklayınız
Ben ezelden didenin meclubuyum bilmez misin Hüseyni Mısırlı İbrahim Efendi Tıklayınız
Ben müptela oldum sana Ferahnak Dede Efendi Tıklayınız
Ben sana aşık değilim Muhayyer Dede Efendi Tıklayınız
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coşdum Bestenigar Dede Efendi Tıklayınız
Ben sözüne bağlamam bel Hicazkar Numan Ağa Tıklayınız
Beni bigane mi sandın Bayati araban Salih Ağa Tıklayınız
Beni çün kendine ol serv-i revan bende bile Mahur Ebubekir Ağa Tıklayınız
Benim yarem gibi yare bulunmaz Suznak Latif Efendi Tıklayınız
Berdar olalı zülfüne yar fikr-ü hayalim Kürdili Hicazkar Hacı Arif Bey Tıklayınız
Beste-i zencir-i zülfündür gönül ey dil-rüba Gül'izar Tanburi İsak Tıklayınız
Bezm-i meyde mutrıba bir nağme-i dil-cu kopar Segah Enfi Hasan Ağa Tıklayınız
Bezm-i meyde sakiya devr eylesin mül gül gibi Şehnaz Seyyid Nuh Tıklayınız
Bikes ü biçareyim ah ağlarım Karcığar Asdik Ağa Tıklayınız
Bileydi derd-i derunum o fitne-cu dilber Gül'izar Tanburi İsak Tıklayınız
Bilmedik yari ki bizden bu kadar gafil imiş Suzidil TanburÎ Ali Efendi Tıklayınız
Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun Rast Selanikli Ahmet Bey Tıklayınız
Bilmem ki safa neş'e bu ömrün neresinde Karcığar Leon Hancıyan Tıklayınız
Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben Nihavend TanburÎ Ali Efendi Tıklayınız
Bin cân ile sevdim seni Rast Tanburi Küçük Osman Bey Tıklayınız
Bin cefa görsem ey sanem senden Acem-aşiran Zekâî Dede Tıklayınız
Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden Nihavend Lem'i Atlı Tıklayınız
Bin zeban söylersin ol çeşm-i sühan perdaz ile Nişaburek Ziya Paşa Tıklayınız
Bir afet-i meh-peyker ile nüktelerim var Mahur Ebubekir Ağa Tıklayınız
Bir aşık-ı dil hastayı dilşad edecek yok Nihavend Udi Afet Efendi Tıklayınız
Bir dame düşürdü ki beni baht-ı siyahım Rast Hacı Faik Bey Tıklayınız
Bir devlet için çerha temennadan usandık Şehnaz-Buselik Nalizade Ali Dede Tıklayınız
Bir dil ki senin kakülüne beste değildir Şivenüma Abdülhalim Ağa Tıklayınız
Bir dilber-i nadide bir kamet-i müstesna Ferahfeza Dede Efendi Tıklayınız
Bir elif çekti yine sineme canan bu gece Muhayyer Hacı Sadullah Ağa Tıklayınız
Bir esmere gönül verdim Saba Tanburî Mustafa Çavuş Tıklayınız
Bir gamlı hazanın seherinde Kürdili Hicazkar Suphi Ziya Özbekkan Tıklayınız
Bir gonca femin yaresi vardır ciğerimde Bayati Dede Efendi Tıklayınız
Bir goncaya bir hare nigah eyledi bülbül Karcığar Hacı Arif Bey Tıklayınız
Bir görüşte düştü gönlüm sen gibi meh-pareye Şivenüma Abdülhalim Ağa Tıklayınız
Bir gün gelecek ben gibi naçar olacaksın Hüseyni Bimen Şen Tıklayınız
Bir gün o güzel şad edecek ruhumu sandım Nihavend Musa Süreyya Bey Tıklayınız
Bir günah ettimse cana suznak oldum yeter Suznak Selanikli Ahmet Bey Tıklayınız
Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüz Gül'izar Tanburi İsak Tıklayınız
Bir katre içen çeşme-i pür hun-i fenadan Bayati Şevki Bey Tıklayınız
Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem Nişaburek İsmail Hakkı Bey Tıklayınız
Bir melek sima peri gördüm der-i meyhanede Uşşak Hacı Arif Bey Tıklayınız
Bir nev-civana dil müpteladır Şehnaz III.Selim Tıklayınız
Bir nigah et halime ey gonca-dehen Hicaz Şekerci Cemil Bey Tıklayınız
Bir tarafdan üzüyor gönlümü hicrin elemi Hicaz Şevki Bey Tıklayınız
Bir verd-i rana etdim temaşa Ferahfeza Dede Efendi Tıklayınız
Bir yana eğdir fesin ey nevcivan Hüseyni Nikoğos Ağa Tıklayınız
Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telinde Karcığar Kanuni Hacı Arif Bey Tıklayınız
Biya ki kad-di-tü der bağ-ı can nihal-i menest Sazkar İlya Tıklayınız
Biz âlûde-i sâgâr-ı bâdeyiz Rast Hâfız Post Tıklayınız
Bu bî-vefâlığı senden Hicazkar Hafız Efendi Tıklayınız
Bu gece ben yine bülbülleri hamuş etdim Ferahfeza Nalizade Ali Dede Tıklayınız
Bu imtidad-ı cevre ki bahtın şitabı var Uşşak Lem'i Atlı Tıklayınız
Bu şeb reca-yı dil ol dilrübaya söylendi Kürdili Hicazkar Rıfat Bey Tıklayınız
Bu yosmalık gider bu çağ değişir Karcığar Hacı Arif Bey Tıklayınız
Bu zevk-u safa sahn-ı çemen-zare de kalmaz Rast Lem'i Atlı Tıklayınız
Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden Hicazkar Zekâî Dede Tıklayınız
Bülbül yetişir bağrımı hun etdi figanın Segah Hacı Arif Bey Tıklayınız
Bülbül-i dil ey gül-i rana senindir sen benim Bayati araban Hacı Sadullah Ağa Tıklayınız
Bülbül-i hoş neva Ferahfeza Dede Efendi Tıklayınız
Cam-ı la'lindir senin ayine-ruy-ı enverin Hisar Itri Tıklayınız
Came-i sürh ile sanma lal-gun olmuş gelir Nişaburek Enfi Hasan Ağa Tıklayınız
Can hasta gözüm yaşlı gönül zar ü perişan Suznak Selanikli Ahmet Bey Tıklayınız
Can ü dilimiz lutf-ı keremkar ile ma'mur Sultani-yegah Dede Efendi Tıklayınız
Cana firkatinle sinemi ben dağlarım Nihavend Tatyos Efendi Tıklayınız
Cana rakibi handan edersin Uşşak Giriftzen Asım Bey Tıklayınız
Canda hassiyyet mi var İsfahan Hacı Arif Bey Tıklayınız
Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey afet Uşşak Şevki Bey Tıklayınız
Canım tezdir sabredemem Uşşak Tanburî Mustafa Çavuş Tıklayınız
Canım yerine geldi ki cananımı gördüm Hüseyni Ebubekir Ağa Tıklayınız
Çekmiş yüzüne nikb-ı işve Rast Receb Çelebi Tıklayınız
Çektim elimi gayri bu dünya hevesinden Hüseyni Tatyos Efendi Tıklayınız
Çeşm-i meygunun ki bezm-i meyde canan döndürür Segah Zaharya Tıklayınız
Çeşmanı o mehveşin eladır Karcığar Lem'i Atlı Tıklayınız
Ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsün Suzidil TanburÎ Ali Efendi Tıklayınız
Çıkalım sayd-ü şikare Bayati Tanburî Mustafa Çavuş Tıklayınız
Çıkmaz derun-i dilden efendim muhabbetin Bayati Tab'i Mustafa Efendi Tıklayınız
Cismin gibi ruhun da güzel zannedip ey mah Kürdili Hicazkar Artaki Candan Tıklayınız
Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda Bestenigar Hacı Arif Bey Tıklayınız
Çok sürmedi geçti tarab-ı şevk-i baharım Bestenigar Hacı Arif Bey Tıklayınız
Çok zamandır gelmez oldun nevcivanım yanıma Karcığar Tersaneli Ethem Efendi Tıklayınız
Çözülme zülfüne ey dilrüba dil bağlayanlardan Nihavend Hacı Arif Bey Tıklayınız
Dağdar-ı tir-i gamzendir gönül ey meh-cebin Gül'izar Tanburi İsak Tıklayınız
Dağlar dayanmaz eninine dil-i mahzunumun Uşşak Şevki Bey Tıklayınız
Değildi böyle evvel tarz-ı tavrın bi karar oldu Hüzzam Mahmut Celaleddin Paşa Tıklayınız
Dehr olmada bu sur ile ma'mur-ı meserret Buselik Dede Efendi Tıklayınız
Dem-i visali o şuha itabı n'eylersin Şehnaz Kara İsmail Ağa Tıklayınız
Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum Şehnaz Şemseddin Ziya Bey Tıklayınız
Der mevc-i perişani-i ma fasıla-i nist Segah Itri Tıklayınız
Derdimi arz etmeğe ol şuha bir dem bulmadım Hicaz Enderuni Ali Bey Tıklayınız
Dest-i sakiden çekip cam-ı neşatı Cem gibi Tahir-buselik Küçük Mehmed Ağa Tıklayınız
Didem yüzüne nazır nazır yüzüne didem Şehnaz Yahya Nazım Efendi Tıklayınız
Dil bir güzele meyletti hele Rast Dede Efendi Tıklayınız
Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur Nihavend Civan Ağa Tıklayınız
Dil verdiğin ol çeşm-i siyah meste işitdim Hüzzam Zekâî Dede Tıklayınız
Dil-besteye lutf-u keremin mahazar eyle Şevk-efza Kömürcü-zade Hafız Efendi Tıklayınız
Dil-i biçare senin çün yanıyor İsfahan Mahmut Celaleddin Paşa Tıklayınız
Dil-i pür ıztırabım mevce-i seylabdır sensiz Hisar Itri Tıklayınız
Dil-i rübasın sevdiğim yoktur nazirin biriya Hüseyni Hafız Eşref Efendi Tıklayınız
Diller nice bir çah-ı zenahdanına düşsün Bayati araban Hacı Sadullah Ağa Tıklayınız
Dinle aklın var ise pir-i muganın pendini Karcığar Hacı Arif Bey Tıklayınız
Dinle sözümü Segah Sahibi meçhul Tıklayınız
Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde Ferahfeza Lem'i Atlı Tıklayınız
Dök zülfünü meydana gel Hisar-buselik Tanburî Mustafa Çavuş Tıklayınız
Doldur getir ey saki-i gül-çehre piyale Segah Kazasker Mustafa Emin Efendi Tıklayınız
Dü çeşmimden gitmez aşkın hayali Hisar-buselik Tanburî Mustafa Çavuş Tıklayınız
Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Hüseyni Bimen Şen Tıklayınız
Düşdüm düşeli aşk oduna ruz-i ezelden Arazbar Hacı Sadullah Ağa Tıklayınız
Düşer mi şanına ey şeh-i huban Kürdili Hicazkar Hacı Arif Bey Tıklayınız
Düşme ey aşık hayale yağma yok İsfahan Hacı Arif Bey Tıklayınız
Düştün yine bir şûh-i sitemkâre gönül vay Mahur Lâtif Ağa Tıklayınız
Düşünür hep seni ruhum düşünür bipayan Şeddi-araban Şemseddin Ziya Bey Tıklayınız
Duymasın kimse yine kalbi olan feryadımı Hüzzam Leyla Hanım Tıklayınız
Der mevc-i perişani-i ma fasıla-i nist Segah Itri Tıklayınız
Derdimi arz etmeğe ol şuha bir dem bulmadım Hicaz Enderuni Ali Bey Tıklayınız
Dest-i sakiden çekip cam-ı neşatı Cem gibi Tahir-buselik Küçük Mehmed Ağa Tıklayınız
Didem yüzüne nazır nazır yüzüne didem Şehnaz Yahya Nazım Efendi Tıklayınız
Dil bir güzele meyletti hele Rast Dede Efendi Tıklayınız
Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur Nihavend Civan Ağa Tıklayınız
Dil verdiğin ol çeşm-i siyah meste işitdim Hüzzam Zekâî Dede Tıklayınız
Dil-besteye lutf-u keremin mahazar eyle Şevk-efza Kömürcü-zade Hafız Efendi Tıklayınız
Dil-i biçare senin çün yanıyor İsfahan Mahmut Celaleddin Paşa Tıklayınız
Dil-i pür ıztırabım mevce-i seylabdır sensiz Hisar Itri Tıklayınız
Dil-i rübasın sevdiğim yoktur nazirin biriya Hüseyni Hafız Eşref Efendi Tıklayınız
Diller nice bir çah-ı zenahdanına düşsün Bayati araban Hacı Sadullah Ağa Tıklayınız
Dinle aklın var ise pir-i muganın pendini Karcığar Hacı Arif Bey Tıklayınız
Dinle sözümü Segah Sahibi meçhul Tıklayınız
Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde Ferahfeza Lem'i Atlı Tıklayınız
Dök zülfünü meydana gel Hisar-buselik Tanburî Mustafa Çavuş Tıklayınız
Doldur getir ey saki-i gül-çehre piyale Segah Kazasker Mustafa Emin Efendi Tıklayınız
Dü çeşmimden gitmez aşkın hayali Hisar-buselik Tanburî Mustafa Çavuş Tıklayınız
Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Hüseyni Bimen Şen Tıklayınız
Düşdüm düşeli aşk oduna ruz-i ezelden Arazbar Hacı Sadullah Ağa Tıklayınız
Düşer mi şanına ey şeh-i huban Kürdili Hicazkar Hacı Arif Bey Tıklayınız
Düşme ey aşık hayale yağma yok İsfahan Hacı Arif Bey Tıklayınız
Düştün yine bir şûh-i sitemkâre gönül vay Mahur Lâtif Ağa Tıklayınız
Düşünür hep seni ruhum düşünür bipayan Şeddi-araban Şemseddin Ziya Bey Tıklayınız
Duymasın kimse yine kalbi olan feryadımı Hüzzam Leyla Hanım Tıklayınız
Edalı bir yosma kararım aldı Hüseyni Ali Rıfat Çağatay Tıklayınız
Edemem kimseye halim hikayet Suznak Hacı Arif Bey Tıklayınız
Efzun oluyor günden güne bu hal-i melalim Hicaz Hacı Arif Bey Tıklayınız
Ehl-i aşkın neşvegahı kuşe-i meyhanedir Kürdili Hicazkar Tatyos Efendi Tıklayınız
El benim çün seni sarmış biliyor Ferahfeza Dede Efendi Tıklayınız
Elimdeyken senin gül penbe destin Karcığar Hristaki Tıklayınız
Elmas senin yüzün gören Nikriz Tanburî Mustafa Çavuş Tıklayınız
Emel-i meyl-i vefa sende de var bende de var Bayati Şevki Bey Tıklayınız
Ermesin el o şehin şevket-i valalarına Şevk-efza Dede Efendi Tıklayınız
Esir-i zülfünüm ey yüzü mahım Uşşak Şevki Bey Tıklayınız
Esti nesim-i nevbahar açıldı güller subhudem Rast Hacı Arif Bey Tıklayınız
Etdi o güzel ahde vefa müjdeler olsun Segah Ebubekir Ağa Tıklayınız
Etme bi-hude figan vazgeç gönül İsfahan Rahmi Bey Tıklayınız
Etmedin bir lahza ihya hatır-ı viranımı Şehnaz Dellal-zade İsmail Efendi Tıklayınız
Ey büt-i nev-edâ Hicaz Dede Efendi Tıklayınız
Ey çerh-i sitemger dil-i nalana dokunma Hicaz Medeni Aziz Efendi Tıklayınız
Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni Hicaz Dede Efendi Tıklayınız
Ey çeşm-i ahu mehlika Acem-aşiran Nikoğos Ağa Tıklayınız
Ey dilber-i işvebaz Şehnaz Rahmi Bey Tıklayınız
Ey gonca dehen ah-ı seherden hazer eyle Nevâ Dede Efendi Tıklayınız
Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var Nişaburek Ziya Paşa Tıklayınız
Ey gül-i bağ-ı eda Hüzzam Dede Efendi Tıklayınız
Ey hüma-yı padişahı ber-ser-i bala-yı tü Hisar-buselik Dede Efendi Tıklayınız
Ey kaş-ı keman tır-i müjen canıma geçdi Ferahfeza Dede Efendi Tıklayınız
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-bülendim Hüzzam Dede Efendi Tıklayınız
Ey şuh-i cihan sevdi seni can Ferahnak Suyolcuzade Salih Efendi Tıklayınız
Ey verd-i rana şuh-i melek-veş Şehnaz Dede Efendi Tıklayınız
Fariğ olmam eylesen yüzbin cefa sevdim seni Tahir-buselik Hafız Cemal Efendi Tıklayınız
Feryad ediyor bir gül için bülbül-i şeyda Hüseyni Suphi Ziya Özbekkan Tıklayınız
Feryad ile yad eyler iken ben seni her bar Nihavend İsmail Hakkı Bey Tıklayınız
Feryad ki feryadıma imdad edecek yok Şehnaz Tanburi Cemil Bey Tıklayınız
Feryad kim feryadımı guş etmez ol simin-beden Şehnaz-Buselik Zekâî Dede Tıklayınız
Feryada ne hacet yürü bend eyle dehanın Muhayyer TanburÎ Ali Efendi Tıklayınız
Firakınla zalim harab oldu can Hicaz Şevki Bey Tıklayınız
Firkat-i canan ile nalan mı oldun ey gönül Hüseyni Civan Ağa Tıklayınız
Firkat-i yar beni yakdı demadem ah ü zar oldum Acem-kürdi İsmail Hakkı Bey Tıklayınız
Fırsat bulsam yare varsam Şehnaz Tanburî Mustafa Çavuş Tıklayınız
Fitneler gizlemiş mahmur gözüne Rast Mahmut Celaleddin Paşa Tıklayınız
Gaddar felek aşık-ı nalane dokunma Kürdili Hicazkar İbrahim Efendi Tıklayınız
Gamdan azade hemen dünyada bir meyhanedir Rast Rıfat Bey Tıklayınız
Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim Bestenigar Mustafa İzzet Efendi Tıklayınız
Geçdi zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i naşadıma Kürdili Hicazkar Hacı Arif Bey Tıklayınız
Geçti o gamlı eyyam-ı serma Tahir-buselik Rahmi Bey Tıklayınız
Gel bir daha gül ruyini aç handeni göster Mahur Selanikli Ahmet Bey Tıklayınız
Gel ey ruh-i revan melek-simatım İsfahan Hacı Arif Bey Tıklayınız
Gel ey saba o gül-i hoş nümayı söyleşelim Nişaburek Kassam-zade Tıklayınız
Gelmiş değil böyle peri Saba Şakir Ağa Tıklayınız
Gönlüm alamam Şehnaz-Buselik Denizlioğlu Ali Bey Tıklayınız
Gönlüm yine bir ateş-i hicrane dolaştı Nihavend Şeyh Edhem Efendi Tıklayınız
Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde Nihavend Şekip Memduh Bey Tıklayınız
Gönlümü bir tıfl-ı dil bâz Hicazkar Tahir Ağa Tıklayınız
Gönül bezmi harab-abadı gamdır Karcığar Hacı Arif Bey Tıklayınız
Gönül durmaz su gibi çağlar Şehnaz Dede Efendi Tıklayınız
Gönül düşüp ham-ı gısu-yı yare kalmıştır Muhayyer Yahya Nazım Çelebi Tıklayınız
Gönül verdim bir civane Hüzzam III.Selim Tıklayınız
Gönüller uğrusu bir yar-i bi amanı var Hüseyni Kara İsmail Ağa Tıklayınız
Gör halimi cana bana çeşmin neler etti Hüzzam Hacı Faik Bey Tıklayınız
Gördüm yine bir gonca-i nadide edayı Nihavend Ali Rıfat Çağatay Tıklayınız
Gören fütade olur hüsn-i bibahanesinde Hüzzam Dede Efendi Tıklayınız
Görsem seni doyunca, doyunca seni görsem Rast Dede Efendi Tıklayınız
Görülmemiş devr-i Yusuf'dan beri hiç böyle güzel Şeddi-araban İsmail Hakkı Bey Tıklayınız
Görünce ben seni ey mah Karcığar Selanikli Ahmet Bey Tıklayınız
Gösterip ağyâre lûtfun bizlere bîgânesin Mahur Hacı Arif Bey Tıklayınız
Gözden cemalin çün ırağ oldu Muhayyer Rıfat Bey Tıklayınız
Gözüm hasretle giryandır Hüzzam Tatyos Efendi Tıklayınız
Gözümde daim hayal-i cana Rast Dede Efendi Tıklayınız
Gözümde işve-nümadır hayal-i bi-bedeli Bayati araban Ahmet Rasim Bey Tıklayınız
Gözümden gönlümdem hayali gitmez Şeddi-araban Dede Efendi Tıklayınız
Gül yüzlülerin şevkine gel Bayati Tab'i Mustafa Efendi Tıklayınız
Gül-i bi ruh-i yar hoş nebaşed Mahur Abdülkadir Meragı Tıklayınız
Gülbün-i ıyş midemed saki-i gül'izar ku Nevâ Itri Tıklayınız
Gülle hem bezm-i visaliz gerçi har olsak da biz Tahir-buselik Fehmi Tokay Tıklayınız
Güller kızarır şerm ile ol gonca gülünce Hicaz İbrahim Ağa Tıklayınız
Gülsen açılsan çemen gül şenlenir Kürdili Hicazkar Civan Ağa Tıklayınız
Gülşen-i ezhar açtı her yana Mahur Basmacı Abdi Efendi Tıklayınız
Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor Hicaz Rıfat Bey Tıklayınız
Gülşende hezar nağme-i demsaz ile mahzuz Hicazkar Zekâî Dede Tıklayınız
Gülşende yine ah-ü enin eyledi bülbül Rast İsmail Hakkı Bey Tıklayınız
Gülzara nazar kıldım virane-misal olmuş Uşşak Şevki Bey Tıklayınız
Gün doğmayacak belli bu aşkın gecesinden Kürdili Hicazkar Musa Süreyya Bey Tıklayınız
Günler geçiyor gönlümün ezvakı tükendi Uşşak Lem'i Atlı Tıklayınız
Gurûb etti güneş,dünya karardı Kürdili Hicazkar Hacı Arif Bey Tıklayınız
Güzel gün görmedi avare gönlüm Hüzzam Hacı Arif Bey Tıklayınız
Hab-ı gah-ı yare girdim arz için ahvalimi Rast Giriftzen Asım Bey Tıklayınız
Hal-i nez'imde acırsın sevdiğim dinle beni Hicaz Şevki Bey Tıklayınız
Hal-i siyehi gerden-i nazik terindedir Muhayyer Hacı Sadullah Ağa Tıklayınız
Hasret odu yakdı ciğerim ey ruh-i alim Hicaz TanburÎ Ali Efendi Tıklayınız
Hasretle bu şeb gah uyudum gah uyandım Uşşak Sahibi meçhul Tıklayınız
Hastasın zannım vefa mahzunusun Uşşak Şevki Bey Tıklayınız
Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür Hisar Dede Efendi Tıklayınız
Hayali yare değme girye dursun Saba-zemzeme Rıfat Bey Tıklayınız
Hemişe dilde sühan elde saz karımdır Sazkar Tab'i Mustafa Efendi Tıklayınız
Her dilden ol meh çalmıyor Rast Şakir Ağa Tıklayınız
Her gördüğü periye gönül müptela olur Buselik Itri Tıklayınız
Her kimde vardır aşk ibtilası Kürdili Hicazkar Civan Ağa Tıklayınız
Her zahm-ı ciğersuze devakar aranılmaz Hicaz Giriftzen Asım Bey Tıklayınız
Hicr-i lebinde yarin bir dil ki oldu nahoş Hicazkar Zekâî Dede Tıklayınız
Hicran oku sinem deler Hüseyni Şevki Bey Tıklayınız
Hüsn-ü zatın gibi bir dilber-i simin endam Şevk-efza Kömürcü-zade Hafız Efendi Tıklayınız
Idini tebrik için ey gül'izar Şeddi-araban Lem'i Atlı Tıklayınız
İftirakındır sebep bu nale vü feryadıma Kürdili Hicazkar Hacı Arif Bey Tıklayınız
İlahi Segah Sahibi meçhul Tıklayınız
İltimas etmeye yare varınız Muhayyer Hacı Arif Bey Tıklayınız
İntizar-ı makdeminle rehgüzarın gözlerim Acem-kürdi İsmail Hakkı Bey Tıklayınız
Kaçma mecburundan ey ahu-yi vahşi ülfet et Bestenigar Haşim Bey Tıklayınız
Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri Kürdili Hicazkar Hafız Yusuf Efendi Tıklayınız
Kani yad-ı lebinle hun-i dil nuş ettiğim demler Suzidil TanburÎ Ali Efendi Tıklayınız
Kar Rast Abdülkadir Meragı Tıklayınız
Kar-ı Muhteşem Rast Abdülkadir Meragı Tıklayınız
Kar-ı sur-ı şahi Buselik Dede Efendi Tıklayınız
Karşıdan yar güle güle Bayati Dede Efendi Tıklayınız
Kasr-ı cennet havz-ı kevser ab-ı hay Ferahfeza Dede Efendi Tıklayınız
Kendine niçin emsal ararsın Hicaz Medeni Aziz Efendi Tıklayınız
Kerem eyle mestane kıl bir nigah Hüzzam Medeni Aziz Efendi Tıklayınız
Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler Hicaz Şemseddin Ziya Bey Tıklayınız
Kimseler gelmez senin feryad-ı ateş-barına Uşşak Şevki Bey Tıklayınız
Kimseye etmem şikayet Nihavend Kemani Serkis Efendi Tıklayınız
Kış geldi firak açmadadır sineme yare Hicaz Şevki Bey Tıklayınız
Köçekçeler Gerdaniye Sahibi meçhul Tıklayınız
Köçekçeler Hicaz Sahibi meçhul Tıklayınız
Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar Nihavend Artaki Candan Tıklayınız
Koparan sinemi ağyar elidir Kürdili Hicazkar Bimen Şen Tıklayınız
Küçüksu'da gördüm seni Şehnaz-Buselik Tanburî Mustafa Çavuş Tıklayınız
Kudretin kafi değildir suz-i ah ü zarıma Hicaz Hacı Arif Bey Tıklayınız
Kul oldum bir cefakare cihan bağında gül-femdir Şehnaz-Buselik Zekâî Dede Tıklayınız
Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle Hüzzam Hacı Faik Bey Tıklayınız
Küşade sinesi bilmem ki bir sehası mı var Nişaburek Enfi Hasan Ağa Tıklayınız
Kuyinde figanımla acep gulgule yok mu Rast Mandoli Artin Tıklayınız
Mahmur bakışı aşıka bin lutfa bedeldir Kürdili Hicazkar Şekerci Cemil Bey Tıklayınız
Mahveder her neş'eyi üftadelik dildadelik Acem-aşiran Neyzen Rıza Bey Tıklayınız
Mecnun gibi ben dağlar gezerken Uşşak Şevki Bey Tıklayınız
Meram-ı andelibin vasl-ı güldür Şehnaz Kemani Rıza Efendi Tıklayınız
Meşam-ı hatıra buy-i gül-i safa bula gör Acem-aşiran Dede Efendi Tıklayınız
Mevlevi ayini Hüzzam Dede Efendi Tıklayınız
Mevlevi Ayin Bayati Küçük Derviş Mustafa Tıklayınız
Mevsim-i nevruz erişdi geldi eyyam-ı bahar Arazbar-buselik Hacı Sadullah Ağa Tıklayınız
Mey içerken düşdü aksin camıma Saba Şevki Bey Tıklayınız
Mey-i lalinle dil mestane olsun Rast Tatyos Efendi Tıklayınız
Meyhane mi bu bezm-i tarabhane-i cem mi Uşşak Hacı Arif Bey Tıklayınız
Meyl edip ağyarı aldın yanına Hüzzam Kemani Rıza Bey Tıklayınız
Meyl edip bir gülizare Nişaburek Ali Rıfat Çağatay Tıklayınız
Misalini ne zemin ü zaman görmüşdür Sultani-yegah Dede Efendi Tıklayınız
Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni Hüzzam Hacı Faik Bey Tıklayınız
Muntazam kamet-i bi misl-i bedel Gerdaniye Ebubekir Ağa Tıklayınız
Muntazırım teşrîfine Nevâ Tanburî Mustafa Çavuş Tıklayınız
Muy-i julidem olubdur serde anka lanesi Rast Şakir Ağa Tıklayınız
N'olsun bu kadar ah ü figan ah gönül Hicaz Enderuni Ali Bey Tıklayınız
Na-muradım taliim avaredir Nihavend Hacı Faik Bey Tıklayınız
Nar-ı aşkınla senin ey nevcivan Nihavend Rıfat Bey Tıklayınız
Naz etse n'ola cihane ol gül Şehnaz-Buselik Zekâî Dede Tıklayınız
Ne dem ki sinesi ol gül-ruhun küşade olur Şeddi-araban Hacı Sadullah Ağa Tıklayınız
Ne heva-yı bağ-ı sazed ne kenar-ı kişt-i mara Acem-aşiran Dede Efendi Tıklayınız
Ne kadar yareledi gamzelerin bak bedenim Kürdili Hicazkar Kanuni Hacı Arif Bey Tıklayınız
Ne semtden canım bu geliş Bayati Kemani Rıza Efendi Tıklayınız
Nedendir bu dil-i zarın figanı Rast Şevki Bey Tıklayınız
Nedir a sevdiğim söyle bu halin Nihavend Lem'i Atlı Tıklayınız
Nedir bu haletin ey meh-cemalim Hüseyni Şevki Bey Tıklayınız
Nedir murad-ı dil-i kuy-i yari biz biliriz Şeddi-araban Sadullah Ağa Tıklayınız
Nerdesin ey tatlı sözlü sevdiğim Kürdili Hicazkar Hacı Arif Bey Tıklayınız
Nerelerde kaldın ey serv-i nazım Nihavend İsmail Hakkkı Efendi Tıklayınız
Neş-e yab-ı lutfun olsun bu ser-i şuridemiz Hüzzam Musullu Hafız Osman Tıklayınız
Nevbahar-ı hüsnüne ermez hazan Şeddi-araban Rahmi Bey Tıklayınız
Neyleyim nicedeyim olamam bir an Bayati araban Suyolcuzade Salih Efendi Tıklayınız
Nice bir aşkınla feryad edeyim Bayati Dede Efendi Tıklayınız
Nice bir bülbül-i nalan gibi feryad edeyim Sazkar İlya Tıklayınız
Nice bir ey şuh-i cihan aşk ile nalan olayım Arazbar Hacı Sadullah Ağa Tıklayınız
Niçin a sevdiğim niçin Hicaz Nikoğos Ağa Tıklayınız
Niçin mahzun bakarsın sen bana öyle Muhayyer Hacı Arif Bey Tıklayınız
Niçin nalendesin öyle Hüzzam Nikoğos Ağa Tıklayınız
Niçin terkeyleyip gitdin a zalim Kürdili Hicazkar Hacı Arif Bey Tıklayınız
Nigah-ı mestine canlar dayanmaz Saba Hacı Arif Bey Tıklayınız
Nihan ettim seni sinemde ey meh-pare canımsın Sultani-yegah Dede Efendi Tıklayınız
Nim nigahın katle ferman ibtisamın can alır Hüzzam Udi Abdi Efendi Tıklayınız
Niyaz-ı nağme-i dil yare bi-zeban okunur Buselik Çömlekçizade Recep Çelebi Tıklayınız
O gül endam bir al şale bürünsün yürüsün Tahir-buselik Hacı Sadullah Ağa Tıklayınız
O güzel gözlerle bakmasını bil Hüseyni Lem'i Atlı Tıklayınız
Ok gibi hublar beni yaydan yabana attılar Muhayyer Sahibi meçhul Tıklayınız
Ol gülün gülzar-ı hüsnü bad-ı mihnet bulmasın Bayati Zekâî Dede Tıklayınız
Olduk yine bu şevk ile mesrur-ı meserret Buselik Dede Efendi Tıklayınız
Olmada diller rübude gamze-i cadusuna Hicaz Abdülhalim Ağa Tıklayınız
Olsa alem reşk-i gülzar-ı irem Hüzzam Hacı Faik Bey Tıklayınız
Ölse de aşık unulmaz yaresi Uşşak Şevki Bey Tıklayınız
Ömrümü gönlümü ruhumu sana vakfetmişken Nihavend Selanikli Ahmed Efendi Tıklayınız
Padişahım lutfedip mesrur-u şad eyle beni Bayati araban Hacı Sadullah Ağa Tıklayınız
Pek cefacusun sana yoktur bedel Hicaz Kemani Rıza Efendi Tıklayınız
Pek cüda düştüm gülümden Hüseyni Selanikli Ahmed Efendi Tıklayınız
Pek özledim seni Nihavend Muhlis Sabahaddin Tıklayınız
Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim Dügah Hacı Faik Bey Tıklayınız
Pençe-i gamdan azad kıl Acem-aşiran Usta Yani Tıklayınız
Peşrev Suzidil TanburÎ Ali Efendi Tıklayınız
Peşrev Nihavend Kanuni Mehmet Bey Tıklayınız
Peşrev Hüzzam Seyfeddin Osmanoğlu Tıklayınız
Peşrev Hicaz Veli Dede Tıklayınız
Peşrev Şehnaz-Buselik Kemani Ali Ağa Tıklayınız
Peşrev Hicazkar Tanburi Cemil Bey Tıklayınız
Peşrev Ferahfeza Zeki Mehmed Ağa Tıklayınız
Peşrev Muhayyer Tanburi Cemil Bey Tıklayınız
Peşrev Hüzzam Tanburi Osman Bey Tıklayınız
Peşrev Bayati Nayi Emin Efendi Tıklayınız
Peşrev Sultani-yegah Kanuni Hacı Arif Bey Tıklayınız
Peşrev Nişaburek Tanburi Osman Bey Tıklayınız
Peşrev Ferahfeza Tanburi Cemil Bey Tıklayınız
Peşrev Nevâ Tanburi Cemil Bey Tıklayınız
Peşrev Acem-aşiran Emin Ağa Tıklayınız
Peşrev Şevk-efza Tanburi Numan Ağa Tıklayınız
Peşrev Gül'izar Tanburi İsak Tıklayınız
Peşrev Buselik Kemençeci Nikolaki Tıklayınız
Peşrev Gerdaniye Dr.Suphi Ezgi Tıklayınız
Peşrev Sazkar Kantemiroğlu Tıklayınız
Peşrev Segah Yusuf Paşa Tıklayınız
Peşrev Mahur Gazi Giray Han Tıklayınız
Peşrev Rast Sahibi meçhul Tıklayınız
Peşrev Hüseyni Lavtacı Andon Tıklayınız
Peşrev Bayati Seyfeddin Osmanoğlu Tıklayınız
Peşrev Rast Benli Hasan Ağa Tıklayınız
Peşrev Şeddi-araban Tanburi Cemil Bey Tıklayınız
Peşrev Tahir-buselik Kemani Rıza Efendi Tıklayınız
Peşrev Bayati araban Gazi Giray Han Tıklayınız
Peşrev Şehnaz Kemani Ali Ağa Tıklayınız
Pir olmada gerçi gönül amma civan ister Şeddi-araban Tanburi İsak Tıklayınız
Pür hande çiçekler dereler şevk ile çağlar Acem-kürdi Selanikli Ahmet Bey Tıklayınız
Rakseyleyicek naz ile ol afet-i Mısrı Bayati araban Hacı Sadullah Ağa Tıklayınız
Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül Hüzzam Dede Efendi Tıklayınız
Reng-i ruhsarına gülgün dediler Uşşak Şevki Bey Tıklayınız
Saçın bükümleri gönül bağıdır Hüseyni Hafız Yusuf Efendi Tıklayınız
Saçlarına bağlanalı ey perı Nihavend Rahmi Bey Tıklayınız
Şadeyledi can ü dilimi şah-ı cihanım Sultani-yegah Dede Efendi Tıklayınız
Safvet-i aşkım bilip ey gül-tenim Kürdili Hicazkar Şevki Bey Tıklayınız
Sana ey canımın canı efendim Kürdili Hicazkar Rahmi Bey Tıklayınız
Sana ey canımın canı efendim Şehnaz Dede Efendi Tıklayınız
Şarab iç gülfeminde güller açılsın Nihavend Hacı Arif Bey Tıklayınız
Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı Nihavend Ali Rıfat Çağatay Tıklayınız
Sarsam miyanın ey gül-i ter yasemen gibi Mahur Ebubekir Ağa Tıklayınız
Sayd eyledi bu gönlümü gözleri ahu Hicaz Hacı Arif Bey Tıklayınız
Saz Semaisi Hüseyni Tatyos Efendi Tıklayınız
Saz Semaisi Nişaburek Seyyid Ahmet Ağa Tıklayınız
Saz Semaisi Hicaz Veli Dede Tıklayınız
Saz Semaisi Acem-kürdi İsmail Hakkı Bey Tıklayınız
Saz Semaisi Kürdili Hicazkar Tatyos Efendi Tıklayınız
Saz Semaisi Acem-aşiran Udi İbrahim Efendi Tıklayınız
Saz Semaisi Muhayyer Tanburi Cemil Bey Tıklayınız
Saz Semaisi Sultani-yegah Kanuni Hacı Arif Bey Tıklayınız
Saz Semaisi Nişaburek Tanburi Küçük Osman Bey Tıklayınız
Saz Semaisi Bayati araban Rauf Yekta Bey Tıklayınız
Saz Semaisi Nevâ Ziya Paşa Tıklayınız
Saz Semaisi Nihavend Yusuf Paşa Tıklayınız
Saz Semaisi Hüzzam Udi Nevres Bey Tıklayınız
Saz Semaisi Nihavend Hasib dede Tıklayınız
Saz Semaisi Hicaz Yusuf Paşa Tıklayınız
Saz Semaisi Şehnaz Nikolaki Tıklayınız
Saz Semaisi Uşşak Dede Salih Tıklayınız
Saz Semaisi Hicazkar Tanburi Cemil Bey Tıklayınız
Saz Semaisi Şeddi-araban Tanburi Cemil Bey Tıklayınız
Saz Semaisi Ferahfeza Osman Bey Tıklayınız
Saz Semaisi Ferahfeza Tanburi Cemil Bey Tıklayınız
Saz Semaisi Şevk-efza Nayi Said Dede Tıklayınız
Saz Semaisi Acem-aşiran Tanburi Emin Ağa Tıklayınız
Saz Semaisi Gül'izar Tanburi İsak Tıklayınız
Saz Semaisi Karcığar Tatyos Efendi Tıklayınız
Saz Semaisi Buselik Sahibi meçhul Tıklayınız
Saz Semaisi Gerdaniye Dr.Suphi Ezgi Tıklayınız
Saz Semaisi Segah Nayi Osman Dede Tıklayınız
Saz Semaisi Mahur Gazi Giray Han Tıklayınız
Saz Semaisi Rast Benli Hasan Ağa Tıklayınız
Saz Semaisi Bayati Kanuni Ömer Efendi Tıklayınız
Saz Semaisi Tahir-buselik Kemani Rıza Efendi Tıklayınız
Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin Hüzzam Musa Süreyya Bey Tıklayınız
Sende mi hala esir-i zülfiyar olmaktasın İsfahan Udi Hasan Sabri Bey Tıklayınız
Senden bilirim yok bana bir faide ey gül Hüseyni TanburÎ Ali Efendi Tıklayınız
Seni arzu eder bu dıdelerim Uşşak Lem'i Atlı Tıklayınız
Seni hükm-ü ezel aşub-i devran etmek istermiş Nihavend İsmail Hakkı Bey Tıklayınız
Seni tenhâda bir bulsam Nihavend İsmet Ağa Tıklayınız
Senin aşkınla çak oldum Rast Basmacı Abdi Efendi Tıklayınız
Seninle ey gül-i ahsen Kürdili Hicazkar Bimen Şen Tıklayınız
Ser-i zülf-ü anberinin yüzüne nikabedersin Şevk-efza Dede Efendi Tıklayınız
Sevda-yı ruhun aşk eline son seferimdir Hicaz Hafız Yusuf Efendi Tıklayınız
Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi Nevâ Âmâ Kadri Efendi Tıklayınız
Sevdi gönlüm ey melek-sıma seni Acem-kürdi Nikoğos Ağa Tıklayınız
Sevdiceğim aşıkını ağlatır Muhayyer Dede Efendi Tıklayınız
Sevdiğim âzâde-i hicranınam Hicazkar Şekerci Cemil Bey Tıklayınız
Sevdiğim gözlerinin billahi ben meftunuyum Kürdili Hicazkar Nasibin Mehmet Efendi Tıklayınız
Sevdiğim lutfeyleyip gelmez misin imdadıma Nihavend Selanikli Ahmet Bey Tıklayınız
Sevdim seni ey işvebaz Nihavend Tanburi Cemil Bey Tıklayınız
Sevdim yine bir nev-civan Rast Basmacı Abdi Efendi Tıklayınız
Sevdim yine bir şuh-i dilara pek ilerde Nihavend TanburÎ Ali Efendi Tıklayınız
Severim can ü gönülden seni tersa çiçeğim Hicaz Şevki Bey Tıklayınız
Seyr-i gülşen edelim ey şivekar Hicaz Dede Efendi Tıklayınız
Seyretmek için seyrini ey ruh-i revanım Ferahfeza İsak Varon Tıklayınız
Seyreyle o billur beden taze Firengi Rast Tab'i Mustafa Efendi Tıklayınız
Sırma saçlı yare kim haber versin Kürdili Hicazkar Hacı Arif Bey Tıklayınız
Sislendi hava tarf-ı çemenzarı nem aldı Hicaz Rıfat Bey Tıklayınız
Siyah ebrulerin duruben çatma Uşşak Lem'i Atlı Tıklayınız
Son yürük semai Segah Sahibi meçhul Tıklayınız
Söyle ey mutrıb-ı nazende eda Kürdili Hicazkar Rahmi Bey Tıklayınız
Söyle nedir bais-i zarın gönül Nihavend Lavtacı Hristo Tıklayınız
Söylen ol yare benim çeşmim pür-ab etmesin Tahir-buselik Dede Efendi Tıklayınız
Suziş-i aşkınla ben nalan iken Nihavend Musa Süreyya Bey Tıklayınız
Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nım -habını Nihavend Rahmi Bey Tıklayınız
Tac-ı hüsnün hükmeder şairlerin dıvanına Mahur Musa Süreyya Bey Tıklayınız
Takat mı gelir sevdiğim ol işve vü naze Hicaz Tab'i Mustafa Efendi Tıklayınız
Tal'atın devr-i kamerde Hüseyni Zaharya Tıklayınız
Tasdi' edeyim yâri biraz da sühânimle Hicaz Hacı Arif Bey Tıklayınız
Tir-i çeşmanınla saydetdin dil-i avareyi Karcığar Selanikli Ahmed Efendi Tıklayınız
Tut-i mucize guyem ne desem laf değil Segah Itri Tıklayınız
Tutuldu dam-ı zülf-i yare gönlüm Uşşak Rıfat Bey Tıklayınız
Üç yıl beni sevdanın Nihavend Muhlis Sabahaddin Tıklayınız
Üftadenim ey bi vefa Rast Dede Efendi Tıklayınız
Vah meyyus-i visalindir gönül Karcığar Mahmut Celaleddin Paşa Tıklayınız
Vardım ki yurdundan ayağ göçülmüş Şehnaz Nevres Paşa Tıklayınız
Varken gönülde bin türlü yare Karcığar Hacı Arif Bey Tıklayınız
Vaslınla cana pek neşelendim Hüseyni Rıfat Bey Tıklayınız
Vücûd ikliminin sultanısın sen Nihavend Hacı Arif Bey Tıklayınız
Yad ile geçmiş zamanı ağlarım Uşşak Şevki Bey Tıklayınız
Yadigar kaldı bana dilde bu ah Nihavend Hacı Arif Bey Tıklayınız
Yakdı gönlüm şimdi bir meh-paresi Mahur Markar Ağa Tıklayınız
Yandı dil aşkınla ey şuh-i şenim Acem-aşiran Nikoğos Ağa Tıklayınız
Yandım deminden Hisar-buselik Denizlioğlu Ali Bey Tıklayınız
Yar olmayıcak cam-ı safayı çekemez dil Hisar-buselik Zekâî Dede Tıklayınız
Yıkıldı darb-ı sitemden harab olan gönlüm Suzidil TanburÎ Ali Efendi Tıklayınız
Yıllar ne çabuk geçdi o günler arasından Hicaz Bimen Şen Tıklayınız
Yine bağlandı dil bir nev-nihâle Nevâ Zekâî Dede Tıklayınız
Yine bezm-i ıyş-i vuslat dil-i bi-karare düşdü Hisar-buselik Dede Efendi Tıklayınız
Yine bir gül nihal Rast Dede Efendi Tıklayınız
Yine neş'e-i muhabbet dil ü canım etdi şeyda Hicaz Dede Efendi Tıklayınız
Yoktur zaman gel Hicazkar Lâtif Ağa Tıklayınız
Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar Hicaz Nedim Şükrü Bey Tıklayınız
Yüzüm şen hatıram şen Kürdili Hicazkar Bimen Şen Tıklayınız
Zahir-i hale bakıp etme dahıl bir ferdi Mahur Hacı Arif Bey Tıklayınız
Zahm-ı hicranım gibi alemde yare var mıdır Karcığar Selanikli Ahmed Efendi Tıklayınız
Zamanı var ki her bezmim anarsın Hüzzam İbrahim Efendi Tıklayınız
Zannım bu ki cana beni kurban edeceksin Hicaz Şevki Bey Tıklayınız
Zehrolsa bile nuş edelim cam-ı şarabın Acem-aşiran Bimen Şen Tıklayınız
Zencır-i aşkın dil-bestesiyim Segah Hacı Faik Bey Tıklayınız
Zevk-ı sevda duymadın âşık -perestâr olmadın Hicaz Leyla Hanım Tıklayınız
Zevkim hevesim hep seninle pür elem olsun Hüseyni Aleko Bacanos Tıklayınız
Zevkin ne ise söyle hicab eyleme benden Suznak Manyasızade Refik Bey Tıklayınız
Zeybeklerle gezer dağlar başında Uşşak Şevki Bey Tıklayınız
Zeyn eden bağ-ı cihanı gül müdür bülbül müdür Nevâ Dede Efendi Tıklayınız
Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş Nihavend Ali Rıfat Çağatay Tıklayınız
Zülfüne baktıkça ey şuh-i cihan Şehnaz Rıfat Bey Tıklayınız
Zülfüne dil-besteler zülf-ü perışanın kadar Hicaz Asdik Ağa Tıklayınız